Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 kwietnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów
leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane
16.05.2018 więcej
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych
przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia
lekarskiego
10.04.2018 więcej
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
10.04.2018 więcej
Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r.
o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej or
az niektórych innych usta
10.04.2018 więcej
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających
zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona
specjalizacja i kursy kwalifikacyjne
10.04.2018 więcej
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2012
w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w
mowie i piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodu pielęgniarki
i położnej.
10.04.2018 więcej
Kodeks etyki
Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i
położnej Rzeczypospolitej Polskiej
10.04.2018 więcej
Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku
10.04.2018 więcej
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej
ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku
10.04.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się